About us

Total Rope Access Service Co.,Ltd. (TRAS)

Company Overview

บริษัท โทเทิ่ลโรพแอคเซสเซอร์วิส จำกัด (TRAS) เป็นบริษัทที่มีความชำนาญในงานด้านการเข้าถึงพื้นที่ด้วยเชือก หรือเป็นที่รู้จักในชื่อRope Access มีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ จุดมุ่งหมายของบริษัท คือ การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด โดยดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ The Industrial Rope Access Trade Association (IRATA) กำหนด ซึ่ง IRATA ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นผู้นำระดับสากลในด้านการปฏิบัติงานบนที่สูงในงานอุตสาหกรรม

บริษัท โทเทิ่ลโรพแอคเซสเซอร์วิส จำกัด (TRAS) ก่อตั้งขึ้นโดย คุณภานุ พูนภิญโญศักดิ์ ผู้ซึ่งมองเห็นโอกาสในการรวมประสบการณ์ทางด้านต่างๆ ในงานอุตสาหกรรมมามากมายตั้งแต่ปี พศ.2550 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ในประเทศ สิงคโปร์, จีน, เกาหลีใต้ และแอฟริกา คุณภานุได้รับประสบการณ์ในการทำงานกับผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายประเทศ ทั้งทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูง โดยกระบวนการทำงานทั้งหมดอยู่ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงในระดับสากล ที่ผ่านการอบรมตามมาตรฐานของ IRATA คุณภานุได้เห็นโอกาสที่จะถ่ายทอดทักษะเหล่านี้กลับไปสู่การปฏิบัติงานของตนเอง และผลจากที่ได้รับการฝึกฝน คุณภานุจึงนำทักษะเหล่านี้ไปเป็นประโยชน์ต่อบทบาทหัวหน้างานระดับ IRATA Level 3 ดังนั้นทางบริษัท TRAS จึงมีจุดมุ่งหมายที่จะนำประสบการณ์เหล่านี้มาเป็นมาตรฐานในด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและนายจ้างในประเทศไทย

ในฐานะที่เป็นมืออาชีพในงานด้าน Rope Access บริษัท โทเทิ่ลโรพแอคเซสเซอร์วิส จำกัด (TRAS) ผู้มีประสบการณ์โดยตรง ในการให้บริการงานทางด้านตรวจสอบ Non-Destructive Testing (NDT), งานสร้างและงานบำรุงรักษาโครงสร้าง เช่น งานเชื่อมและงานด้านสี นอกจากนี้ยังมีบริการทางด้านงานไฟฟ้า เช่น งานติดตั้งและซ่อมบำรุงรักษาบนที่สูง งานทางด้านการสนับสนุนอุตสาหกรรมพลังงานลม (Wind energy) และงานอื่น ๆ ที่ให้บริการงานบนที่สูง เช่น งานเช็ดกระจกอาคารสูง เป็นต้น

นโยบายของบริษัท โทเทิ่ลโรพแอคเซสเซอร์วิส จำกัด (TRAS) คือการช่วยเหลือและสนับสนุนบริษัทผู้ว่าจ้าง ในการที่จะลดต้นทุนการผลิตและลดค่าใช่จ่ายในการบำรุงรักษา โดยมีกระบวนการทำงานที่ร่วมมือกับวิศวกรเพื่อวางแผนการนำเทคนิค Rope Access มาใช้งานเพื่อจะช่วยลดขั้นตอนในการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ และยังสามารถช่วยลดเวลาในการปฏิบัติงานในขณะที่ยังคงอยู่ในมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด 

The Total Rope Access Service Co., Ltd (TRAS)

is a rope access specialist based in Chiang Mai, Thailand. The aim of the company is to operate to the highest safety standards by working to the standard operating procedures as laid out by the Industrial Rope Access Trade Association (IRATA). IRATA are widely considered the international leaders of safe working practice in the work at height industry.

TRAS was founded by Phanu Punpinyosak who saw an opportunity to combine a wealth of industrial experience, having transferred his sports climbing experience in 2007, both in Thailand and internationally in areas such as Singapore, China, South Korea and Africa. After working in high risk environments and experiencing the high level of safety standards from working with professionals trained by the IRATA standard, Phanu saw an opportunity to utilise these skills within his own working practice. Having now trained and qualified to the IRATA level 3 supervisor role the aim with the newly formed TRAS is to benefit the safety of both workers and employers in Thailand.

As a professional rope access company TRAS has direct experience in providing services such as Non-Destructive Testing (NDT), building operational and maintenance services e.g. structuralising, welding and painting. Also provided is electrical work services such as installation, repair and maintenance, along with support for the wind energy industry and any other work at height services such as window cleaning on tall buildings.

The TRAS company policy is to help and support our clients to in order to reduce production and maintenance costs by cooperating with engineers incorporating planned use of our TRAS rope access technicians. This will help reduce the installation and operational time with highest safety practices.

TOP